การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

สชป.8 ประชุมวางแผนการพัฒน...
ผส.ชป.8 ให้การต้อนรับ นาย...


กิจกรรม

          วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 แทนท่านอธิบดีกรมชลประทาน โดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัล ฝ่ายส่งน้ำดีเด่นที่ 2 ระดับกรมชลประทาน ได้แก่ นายสมเกียรติ์  เสือแก้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานชลประทานที่ทำให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง นายสาโรจน์  เหง้าพรหมมินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพรพงศ์  ทองสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 นายสิทธิชัย  ยวงแก้ว นายช่างชลประทาน นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา            
          วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” ต้านภัยโควิด 2019 (COVID-19) เพื่อร่วมดำเนินการ ป้องกัน ควบคุม และสกัดกั้นการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ กรมชลประทาน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยร่วมกันนำอุปกรณ์มาทำความสะอาดตามห้องปฏิบัติงาน เช่น แอลกอฮอลล์ กระบอกฉีดน้ำ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามห้องปฏิบัติงานต่างๆ โดยรอบสำนักงานชลประทานที่ 8           ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มีความห่วงใยบุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 8 ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน โดยสั่งการให้คุมเข้มมาตรการป้องกันต่างๆ เรื่อยมา ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 อาทิเช่น มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอลล์ ถุงมือยางให้กับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน จัดระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลล้างมือ ภายในอาคารที่ทำการ และจุดต่างๆของสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักงานชลประทานที่ 8           อนึ่ง สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ราย รักษาหายแล้ว 18 ราย กำลังรักษาอยู่ 1 ราย และจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ติดต่อกัน 21 วันแล้ว แต่ถึงอย่างไรยังคงต้องเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน ตามมาตรการของจังหวัด และศูนย์ประสานการฯ กรมชลประทาน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มเติมได้                    

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.