การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562

การพัฒนาคุณภาพฯ ฝสบ.ระดับโครงการชลประทาน ปี 2562ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

สชป.8 เข้าร่วมประชุมคณะกร...
สชป.8 จัดประชุมแก้ไขแบบ โ...


กิจกรรม

          วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคอง โดยมี นายอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานจากทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด แหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้สนับสนุนเรือเก็บผักตบชวา จำนวน 2 ลำ และรถยกติดเครน 2 คัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณวัดสุสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นำคณะผู้บริหาร ร่วมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยร่วมกันถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนับถือของบุคลากรสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 07.09 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ ลานพระพุทธปณิธาน สำนักชลงานประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา           เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ในฐานะเป็นผู้บังคับการชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว หน่วยรักษาบริเวณ เปิดตัวทีมชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย นายวันเรืองเดช  เนาว์ประเสริฐ หัวหน้าชุดฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาบริเวณ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 17 คน ซึ่งทีมชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว มีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งเหตุหรือเบาะแส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 8 อีกทั้งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการภายใต้แนวทางของกรมชลประทาน ตามที่ นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้มอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน           เวลา 08.09 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง จำนวน 20,000 ตัว ณ บริเวณสระน้ำ 3 สระ ภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจุดที่ 1 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารทั่วไปและส่วนแผนงาน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ณ สระน้ำข้างสโมสรฝั่งตะวันตก จุดที่ 2 สระน้ำข้างสโมสรฝั่งตะวันออก (สระมรกต) เจ้าหน้าที่จากส่วนวิศวกรรม และส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา จุดที่ 3 สระน้ำริมรั้วด้านหลัง 2 สระ โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนเครื่องจักรกล และ โครงการก่อสร้าง ซึ่งการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืนต่อไป           เวลา 09.09 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมรับชมนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) RID Creativity & Innovation 2020 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อการชลประทาน 2563 บนเว็บไซต์ 118 ปี กรมชลประทาน และนิทรรศการของบูธสำนักงานชลประทานที่ 8 ผ่านการสแกน QR Code ที่ได้จัดตั้งไว้บริเวณอาคารสำนักงานฯ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมอวยพรและลงทะเบียนบนเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย           เวลา 09.39 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุม 1 พร้อมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้สั่งการให้ปรับปรุงห้องประชุม 1 ให้มีความสวยงาม สามารถรองรับการประชุม และบรรยายตามโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมี คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในเวลา 10.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ RID Creativity & Innovation 2020 ผ่านระบบ Video Streaming พร้อมนำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมรับฟังแนวคิด RID No.1 Express จาก ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน           เวลา 11.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 จัดโครงการครัวปันสุข โดยนำขนมจีนน้ำยา 4 ภาค มาจัดเลี้ยงให้แก่บุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อเป็นการร่วมสังสรรค์ พบปะ และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ทั้งนี้ขนมจีนน้ำยา 4 ภาค ประกอบด้วย น้ำยาปักษ์ใต้ สนับสนุนโดยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 น้ำเงี้ยว จากฝ่ายบริหารทั่วไป น้ำยาป่า จากส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา แกงเขียวหวานไก่ จากส่วนแผนงาน ผลไม้จากส่วนวิศวกรรม และน้ำดื่ม จากส่วนเครื่องจักรกล ณ สโมสร สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.