ประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนสิงหาคม

          วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  โดยมี ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.