สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561

          วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผจบ.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เกี่ยวกับการปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเชิญชวนเกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนาปรัง มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง อีกทั้งมุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี และช่วยรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.