สชป.8 จัดการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2562

          วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2561 โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นางอรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8, นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8, นายบุญสม  สาระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกันตรวจสอบหีบบัตรลงคะแนนและลงคะแนน ทั้งนี้มีสมาชิกสหกรณ์มาร่วมลงคะแนนเป็นจำนวนมาก ณ หน่วยสรรหาสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.