สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

              วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.50 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรชัย  แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8, นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
          ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้ทรงติดตามความก้าวหน้า และการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนี้ มีการใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทองโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังสูง พร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่โรงเรียน แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ซึ่งยังสามารถใช้การได้ดี แต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทองมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมชลประทาน จะเข้ามาดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ซึ่งจะมีความจุเพิ่มขึ้น 115,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่างเพียงพอ

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.