โครงการศึกษาดูงานเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ณ โครงการชลประทานจันทบุรี

          ในวันที่ 23-25 กันยายน 2555 นำโดย  นายทวีวัช  ละอองนวลพานิช  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  สำนักชลประทานที่ 8  และคณะผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาดูงานเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  ( Best  Practice )   นำบุคคลากร                     สำนักชลประทานที่ 8  ออกศึกษาดูงานตามโครงการฯ  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลากรในเขตสำนักชลประทานที่ 8  ได้พัฒนาความรู้  ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน  เกิดความรัก  ความสามัคคี  สร้างค่านิยมการทำงานเป็นทีม  สร้างความผูกพันร่วมกันในการทำงาน  ณ โครงการชลประทานจันทบุรี  และ ดูงาน ทัศนศึกษา  การพัฒนาอ่าวคุ้งกระแบน  โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษา     ดูงาน   25  คน

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.