หน้าที่และความรับผิดชอบ

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 8
 
     สำนักงานชลประทานที่ 1-17 แต่ละสำนักงานชลประทานแบ่งงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ ส่วน ๑ โครงการก่อสร้าง มีโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ชื่อ) ตามความจำเป็นของแต่ละสำนักงานชลประทาน นอกจากนี้สำนักงานชลประทานที่ ๑ มีศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร่อันเนื่องมากจาพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ ๕ มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ มีศูนย์อำนวยการและประสานงานกันพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าด้วย คือ
 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.