สชป.8 จัดการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2563

          วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8  พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสุนัย  กล่ำมอญ  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นางเสาวนีย์  ปักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกันตรวจสอบหีบบัตรลงคะแนนและลงคะแนน ทั้งนี้มีสมาชิกสหกรณ์มาร่วมลงคะแนนเป็นจำนวนมาก ณ หน่วยสรรหาสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.