ประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นายบุญสม  สาระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.