ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

          วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 มอบหมายให้ นางเสาวนีย์  ปักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) โดยรับสัญญาณมาจากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม SWOC 8 สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.