ประชุมหารือการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงาน MTEF ปี 2561-2569

          วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โอกาสนี้ นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานนิทรรศการ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่จะนำมาจัดนิทรรศการดังกล่าว จากนั้นได้ประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน MTEF ปี 2561-2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.