ประชุมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงานที่ใช้แนบ)

          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐศักดิ์   โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะงานที่ใช้แนบ) โดยมี นายวิวัฒน์   ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองและลำดับความสำคัญโครงการก่อสร้าง เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการก่อสร้าง ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมชี้แจงสถานะความพร้อมในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.