พิธีมอบ "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2556"

            ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแก่
ส่วนราชการ ที่พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้สำนักชลประทานที่ 8 ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการ
ที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นผลงาน "โครงการบูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา" โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมรับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ มีรองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

           โดยโครงการบูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่สำนักชลประทานที่ 8 ได้ปรับปรุงรูปแบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยใหม่ด้วยการกำหนดมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ดังรูปที่ 1 โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำขึ้น มีการกำหนดองค์ประกอบ บทบาท และอำนาจหน้าที่ให้กับทีมงานภายในศูนย์ขึ้นใหม่ เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมโครงการบูรณาการฯ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นรายงาน การติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยเป็นประจำทุกวันตามเกณฑ์การเตือนภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน แล้วแจ้งผลการวิเคราะห์นั้นให้จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอต่างๆ ทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร ข้อความสั้น (SMS) และผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักชลประทานที่ 8 (www.rid8.go.th)
                 
                     รูปที่ 1 : แผนผังการปฏิบัติงานเพื่อการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง
                                                         จังหวัดนครราชสีมา (ปรับปรุงใหม่)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ
          1. มีความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัย
          2. มีการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองอย่างเป็นระบบ
          3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภายในหน่วยงาน
          4. บรรเทาความเดือดร้อนและมูลค่าความเสียหายลดลง

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.