โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

          วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยมี นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8, นายสุนัย  กล่ำมอญ ผวศ.ชป.8, นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในเขต สชป.8 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.