โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติ (Rule Curve)

          นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติ (Rule Curve) ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.เอกวิทย์  จรประดิษฐ์ จากสำนักงานวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเส้นโค้งปฏิบัติ (Rule Curve) และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.