รธว. ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน โครงการซแรย์อทิตยา จังหวัดสุรินทร์

              วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน โครงการ  ซแรย์อทิตยา จังหวัดสุรินทร์  โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งโครงการฯ ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล  ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ  ผส.ชป.8 และ นายประเทือง  วันดี ผคป.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการฯ
          โครงการซแรย์อทิตยา เป็นโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพหลัก สร้างรายได้จากอาชีพเสริม ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้สนองพระดำริและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 376 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ซึ่งเป็นอ่างฯขนาดความจุ 27.675 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 14 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรได้ถึง 4,600 ไร่ ต่อมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จึงโปรดให้จังหวัดสุรินทร์พัฒนาที่ดินดังกล่าว เพื่อดำเนินงานด้านนิเวศเกษตร ปัจจุบัน คือ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ หรือโครงการซแรย์อทิตยา

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.