กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์

          วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 พร้อมด้วย นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์ โดยในช่วงเช้า นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบรรเทาปัญหาในช่วงฤดูแล้งลุ่มน้ำมูลบน, การดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และในช่วงบ่ายได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการพัฒนาลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย จ.ครราชสีมา โดยกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละภาคส่วน รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมชลประทานด้วย

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.