ประชุมและลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

          วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ในโอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รธบ., นายประพิศ จันทร์มา รธก., นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รธว., นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
          สำหรับข้อมูลที่จะมีการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม ซึ่งกรมชลประทาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไว้แล้ว ข้อมูลทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด – ห้วยจระเข้มาก ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน จ.บุรีรัมย์ 

          และในช่วงบ่าย ได้แบ่งการลงพื้นที่เป็น 3 คณะ โดย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชิดชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อบินตรวจสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเส้นทางการบิน ก่อนที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ จะบินมาติดตามสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง ในวันพรุ่งที่ 7 พฤษภาคม 2561
          สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก มีความจุ 26.022 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ประมาณ 10,672 ไร่ และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มีความจุ 27.818 ล้าน ลบ.ม. สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้ประมาณ 14,836 ไร่ ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การผลิตประปา หล่อเลี้ยงภาคการเกษตร รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวของ จ.บุรีรัมย์ ที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

          ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รธบ. นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รธว. พร้อมด้วย นายศุภณัฐ  ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Home Stay บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 
          นายประพิศ  จันทร์มา รธก. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการต้อนรับ ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 รายงานการเตรียมความพร้อม ณ อ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โครงการฝายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 8 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ นายประพิศ  จันทร์มา ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ภายในโครงการอีกด้วย หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเเนลเซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อรับฟังกำหนดการต้อนรับคณะรัฐมนตรี

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.