รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปของการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

          วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปของการพัฒนาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ปัญหาและอุปสรรค โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8, นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายวันชาติ  แจ่มเดชะศักดิ์ ผคก.ชป.8, นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8 รวมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการของจังหวัดนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้กล่าวสรุปความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการฯ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.