Display # 
Title Author Hits
ผส.ชป.8 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการเยี่ยวข่าว 7 สี ในประเด็น "ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)" Written by ผู้ดูแลระบบ 21
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 32
ประชุุมแนะนำการใช้งานระบบติดตามและบริหารโครงการฯ Written by ผู้ดูแลระบบ 16
ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำมูล Written by ผู้ดูแลระบบ 27
สชป.8 เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Wall Management และ Video Conference Written by ผู้ดูแลระบบ 24
ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการแหล่งผลิตอาหารลุ่มน้ำชี-มูล Written by ผู้ดูแลระบบ 23
ประชุมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) Written by ผู้ดูแลระบบ 42
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 5 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 31
ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำมูล Written by ผู้ดูแลระบบ 25
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน Written by ผู้ดูแลระบบ 43

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.