Display # 
Title Author Hits
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 1
ผส.ชป.๘ ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ Thai PBS ถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อนหลักต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 3
สชป.๘ ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ผู้ดูแลระบบ 2
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ผู้ดูแลระบบ 5
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเมืองบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 5
สชป.๘ ลงพื้นที่และร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 8
ประชุมการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑) Written by ผู้ดูแลระบบ 5
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 9
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 9
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 10

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.