Display # 
Title Author Hits
ผส.ชป.๘ เข้าร่วมต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในการเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Written by ผู้ดูแลระบบ 3
สชป.๘ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน Written by ผู้ดูแลระบบ 5
ประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จากอิทธิพลของพายุวิภา โพดุล และ คาจิกิ ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 1
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 16 กันยายน 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 4
สชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 11
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณสะพาน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี Written by ผู้ดูแลระบบ 15
สชป.๘ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบระบบเครือข่าย (Video Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ Written by ผู้ดูแลระบบ 6
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนหัวนา Written by ผู้ดูแลระบบ 9
ประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 8
สชป.๘ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 7

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.