Display # 
Title Author Hits
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 11
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำดิบบ้านหนองไม้แดงและสถานีสูบน้ำดิบท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 10
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 11
สชป.๘ ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ Written by ผู้ดูแลระบบ 12
ผส.ชป.๘ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 10
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี Written by ผู้ดูแลระบบ 4
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 12
ผส.ชป.๘ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปัญหาภัยแล้งในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 9
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 12
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ฝายบ้านยาง และฝายหินทิ้งบ้านยาง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 13

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.