Display # 
Title Author Hits
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 19 พ.ย.62 Written by ผู้ดูแลระบบ 5
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 5
ประชุมหารือการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงาน MTEF ปี 2561-2569 Written by ผู้ดูแลระบบ 6
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา Written by ผู้ดูแลระบบ 13
ประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 2/2563 Written by ผู้ดูแลระบบ 10
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน Written by ผู้ดูแลระบบ 4
เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ตามนโยบายของกรมชลประทาน และรัฐบาล Written by ผู้ดูแลระบบ 6
ประชุม VDO Conference เพื่อทำความเข้าใจ เรื่องแบบก่อสร้างของงานถนน Para soil ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by ผู้ดูแลระบบ 18
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 14
ประชุมเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน Written by ผู้ดูแลระบบ 9

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.