Display # 
Title Author Hits
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Written by ผู้ดูแลระบบ 47
ประชุมหารือ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) Written by ผู้ดูแลระบบ 41
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุริทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 50
ประชุมหารือเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 76
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 116
ประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 5 /2561 ประจำเดือนสิงหาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 69
ประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนสิงหาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 53
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 60
ประชุมทำความเข้าใจปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) Written by ผู้ดูแลระบบ 235
ประชุมหารือการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พืชหลังนา) Written by ผู้ดูแลระบบ 113

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.