Display # 
Title Author Hits
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ภาคอีสาน Written by ผู้ดูแลระบบ 159
โครงการฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 147
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ผู้ดูแลระบบ 139
ประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน Written by ผู้ดูแลระบบ 107
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 102
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส Written by ผู้ดูแลระบบ 142
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 134
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล Written by ผู้ดูแลระบบ 194
รธว. ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน โครงการซแรย์อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 165
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 126

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.