Display # 
Title Author Hits
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 15
ประชุมคณะทีมงานจัดการความรู้ KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 1/2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 24
ผส.ชป.๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ Written by ผู้ดูแลระบบ 23
ผส.ชป.8 ตรวจเยี่ยมส่วนวิศวกรรมบริหารพร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.8 Written by ผู้ดูแลระบบ 26
ผส.ชป.๘ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ พร้อมลงพื้นที่ฝายกุดโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา และฝายปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 20
ผส.ชป.๘ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง Written by ผู้ดูแลระบบ 26
ประชุมหาข้อสรุปการขอใช้ที่ดินบริเวณเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 16
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 16
ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา Written by ผู้ดูแลระบบ 29
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 31

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.