Display # 
Title Author Hits
การปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล Written by ผู้ดูแลระบบ 54
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน ตุลาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 82
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา Written by ผู้ดูแลระบบ 83
สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน Written by ผู้ดูแลระบบ 74
สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 70
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กันยายน 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 70
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน ตุลาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 79
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชมและตรวจเช็คระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 102
ประชุมวางแผนเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 7 /2561 ประจำเดือนกันยายน Written by ผู้ดูแลระบบ 118
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 110

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.