Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 80
นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (คนทาม รุ่นที่ 1)” Written by ผู้ดูแลระบบ 144
โครงการอบรมส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 108
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 96
ประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 132
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 94
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มิถุนายน Written by ผู้ดูแลระบบ 128
ประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 115
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 106
สชป.8 เดินหน้าขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" Written by ผู้ดูแลระบบ 142

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.