Display # 
Title Author Hits
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 23
สชป.๘ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ผู้ดูแลระบบ 33
ผส.ชป.๘ ตรวจการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์หรือสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ผู้ดูแลระบบ 36
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by ผู้ดูแลระบบ 32
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 50
ประชุมเพื่อหารือการนับประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ Written by ผู้ดูแลระบบ 29
สชป.๘ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ผู้ดูแลระบบ 45
ประชุมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 34
สชป.๘ ติดตามการเตรียมงานแก้ไขปัญหาภัยเเล้งจังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 28
สชป.๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ท่อส่งน้ำประเภทต่างๆ Written by ผู้ดูแลระบบ 27

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.