Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลุ่มน้ำมูลบน จังหวัดนครราชสีมา - บุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 152
ประชุมและร่วมตรวจสอบพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8 Written by ผู้ดูแลระบบ 192
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 รอบที่ 1 Written by ผู้ดูแลระบบ 202
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการชลประทานในเขตพื้นที่ภาคอีสาน Written by ผู้ดูแลระบบ 249
โครงการฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 213
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ผู้ดูแลระบบ 225
ประชุมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน Written by ผู้ดูแลระบบ 154
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 173
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส Written by ผู้ดูแลระบบ 217
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบโครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 201

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.