Display # 
Title Author Hits
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic สำนักงานชลประทานที่ 8 Written by ผู้ดูแลระบบ 341
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย สำนักงานชลประทานที่ 8 Written by ผู้ดูแลระบบ 270
โครงการฝึกเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปลูกหญ้าแฝกในงานชลประทาน" รุ่นที่ 3 Written by ผู้ดูแลระบบ 241
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference Written by ผู้ดูแลระบบ 281
สชป.๘ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ณ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อาคารสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร Written by ผู้ดูแลระบบ 214
ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำตาม Operation Curve ในเขตจังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 213
ประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 2/2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 266
อธช.ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณบึงกระโตน จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 215
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 241
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 246

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.