Display # 
Title Author Hits
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคอีสาน Written by ผู้ดูแลระบบ 208
อบรมโครงการ ระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน Written by ผู้ดูแลระบบ 217
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ Written by ผู้ดูแลระบบ 325
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 222
ประชุมรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.6 และ สชป.8 Written by ผู้ดูแลระบบ 210
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 10 ปีที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 231
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 9 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 198
ประชุมจัดทำ Work shop ในเขตพื้นที่โครงการฯ สชป.8 Written by ผู้ดูแลระบบ 249
ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน Written by ผู้ดูแลระบบ 240
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนตุลาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 215

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.