Display # 
Title Author Hits
ประชุมหารือการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พืชหลังนา) Written by ผู้ดูแลระบบ 159
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 127
นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (คนทาม รุ่นที่ 1)” Written by ผู้ดูแลระบบ 287
โครงการอบรมส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 167
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 140
ประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 177
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 137
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มิถุนายน Written by ผู้ดูแลระบบ 225
ประชุมวางแผนเพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 159
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 145

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.