Display # 
Title Author Hits
อบรมการใช้โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ (irriprostat) Written by ผู้ดูแลระบบ 654
ประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 729
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 709
ประชุม พิจารณาความก้าวหน้า ครั้งที่ 22-23 โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา (มูล) Written by ผู้ดูแลระบบ 702
ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 และการน้ำข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS Written by ผู้ดูแลระบบ 952
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2556 ประจำเดือนมกราคม 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 842
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (ปี พ.ศ.2557-2560) ครั้งที่ 2/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1097
การประชุมเพื่อทบทวนและซักซ้อมควาเข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ Written by ผู้ดูแลระบบ 702
สรุปประเด็นสำคัญ การประคณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัด การใช้งบประมาณประจำปี 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 754
สชป.8 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ื 55 Written by ผู้ดูแลระบบ 844

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.