Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 1/2556 ประจำเดือนมกราคม 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 906
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (ปี พ.ศ.2557-2560) ครั้งที่ 2/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1119
การประชุมเพื่อทบทวนและซักซ้อมควาเข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ Written by ผู้ดูแลระบบ 729
สรุปประเด็นสำคัญ การประคณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัด การใช้งบประมาณประจำปี 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 773
สชป.8 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ื 55 Written by ผู้ดูแลระบบ 868
ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ดิน Written by ผู้ดูแลระบบ 694
สชป.8 และกองกำลังสุรนารีเข้าพบปะหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั้นคงตามพระราชดำริ Written by ผู้ดูแลระบบ 1305
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 9/2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน Written by ผู้ดูแลระบบ 991
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 3/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1126
ประชุม เพื่อจัดทำแผนงานประจำปี 2557 Written by ผู้ดูแลระบบ 875

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.