Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือนกรกฎาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 908
ประชุม กิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อ "การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ชลประทาน" Written by ผู้ดูแลระบบ 943
ประชุม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลและดำเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านบัญชีและการเงิน Written by ผู้ดูแลระบบ 707
ประชุม KM Team สชป.8 ครั้งที่ 3/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 798
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สชป.8 Written by ผู้ดูแลระบบ 1154
ประชุม KM Team สชป.8 ครั้งที่ 2/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 849
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 837
ประชุม คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ Written by ผู้ดูแลระบบ 880
เสวนา การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 973
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุและการดำเนินงานพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Written by ผู้ดูแลระบบ 730

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.