Display # 
Title Author Hits
อ.ก.พ.ร. และคณะผู้ตรวจ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 740
ประชุม KM Team สชป.8 ครั้งที่ 5/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 878
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ Written by ผู้ดูแลระบบ 946
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 7/2556 ประจำเดือนสิงหาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 903
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (job Description) ของตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักชลประทานที 8 Written by ผู้ดูแลระบบ 1087
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 773
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 3 Written by ผู้ดูแลระบบ 875
ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน เยี่ยมชมการจัดการความรู้ของ สชป.8 Written by ผู้ดูแลระบบ 1168
ประชุม KM Team สชป.8 ครั้งที่ 4/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 935
สัมมนาแนะนำและสาธิตการใช้งานกล้องสำรวจและเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS Written by ผู้ดูแลระบบ 1098

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.