Display # 
Title Author Hits
สรุปประเด็นสำคัญ การประคณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัด การใช้งบประมาณประจำปี 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 781
สชป.8 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ื 55 Written by ผู้ดูแลระบบ 897
ประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ดิน Written by ผู้ดูแลระบบ 707
สชป.8 และกองกำลังสุรนารีเข้าพบปะหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั้นคงตามพระราชดำริ Written by ผู้ดูแลระบบ 1327
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 9/2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน Written by ผู้ดูแลระบบ 1008
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 3/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1144
ประชุม เพื่อจัดทำแผนงานประจำปี 2557 Written by ผู้ดูแลระบบ 889
ประชุม การมอบนโยบายและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1477
ประชุม โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล) ครั้งที่ 7/2555 Written by ผู้ดูแลระบบ 1451
ประชุม ผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 8/2555 ประจำเดือนตุลาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 1004

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.