Display # 
Title Author Hits
พิธีมอบ "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2556" Written by ผู้ดูแลระบบ 978
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 800
สรุปบทเรียนตัวชี้วัดสำนักชลประทานที่ 8 ปี 2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 846
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนพฤศจิกายน Written by ผู้ดูแลระบบ 820
ประชุมเร่งรัดงานปีงบประมาณ 2557 และแผน MTEF ปี 2558 Written by ผู้ดูแลระบบ 767
แบบฟอร์มงบลงทุนปี 2558 Written by ผู้ดูแลระบบ 745
ประชุมพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 782
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2556 Written by ผู้ดูแลระบบ 915
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 2557 Written by ผู้ดูแลระบบ 821
ประชุม แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ Written by ผู้ดูแลระบบ 960

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.