Display # 
Title Author Hits
สชป.๘ รับฟังการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการน้ำชีมูล ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 61
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM) Written by ผู้ดูแลระบบ 69
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ Written by ผู้ดูแลระบบ 78
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ 6 กันยายน 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 71
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง Written by ผู้ดูแลระบบ 62
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองหิน จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 63
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุรนารายณ์-ปตร.ข่อยงาม และงานก่อสร้างประตูระบายน้ำกันผม จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 62
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 174
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 7/2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 89
ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 76

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.