Display # 
Title Author Hits
ประชุมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) Written by ผู้ดูแลระบบ 200
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 5 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 Written by ผู้ดูแลระบบ 127
ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำมูล Written by ผู้ดูแลระบบ 105
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน Written by ผู้ดูแลระบบ 139
ประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจากฐานข้อมูลสำนักงานชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 141
ประชุมงานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการโขงชีมูล งานระบบกล้อง CCTV+Display พร้อมระบบควบคุม Written by ผู้ดูแลระบบ 160
ประชุมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area - Based Project) Written by ผู้ดูแลระบบ 168
ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน Written by ผู้ดูแลระบบ 121
ประชุม เรื่อง เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๐ Written by ผู้ดูแลระบบ 144
ประชุมหารือ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมฯ ผ่านระบบ Video Conference Written by ผู้ดูแลระบบ 143

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.