Display # 
Title Author Hits
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน RID No.1 Written by ผู้ดูแลระบบ 97
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 10 ปีที่ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 100
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2561 Written by ผู้ดูแลระบบ 104
สชป.8 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 114
ประชุมเร่งรัดการเพิ่มพื้นที่โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา Written by ผู้ดูแลระบบ 113
รธบ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 116
การปฏิรูป 'ภาคเกษตรกรรม' ของรัฐบาล Written by ผู้ดูแลระบบ 95
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน ตุลาคม Written by ผู้ดูแลระบบ 133
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา Written by ผู้ดูแลระบบ 128
สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านจาน Written by ผู้ดูแลระบบ 119

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.