Display # 
Title Author Hits
ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 76
สชป.๘ ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ Written by ผู้ดูแลระบบ 76
ผส.ชป.๘ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 65
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี Written by ผู้ดูแลระบบ 63
จุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Written by ผู้ดูแลระบบ 69
ผส.ชป.๘ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงปัญหาภัยแล้งในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) Written by ผู้ดูแลระบบ 64
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 66
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ฝายบ้านยาง และฝายหินทิ้งบ้านยาง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 70
สชป.๘ ประชุมหารือเตรียมการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ Written by ผู้ดูแลระบบ 72
ผส.ชป.๘ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จัดหาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 76

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.