Display # 
Title Author Hits
สชป.๘ ลงพื้นที่ศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 86
ประชุมหารือการพิจารณาแนวทางในการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ผู้ดูแลระบบ 77
สชป.๘ ให้การต้อนรับ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ผู้ดูแลระบบ 156
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ Written by ผู้ดูแลระบบ 102
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 89
ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS ผ่านระบบ Video Conference Written by ผู้ดูแลระบบ 97
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว และอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 108
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 82
สชป.๘ ให้การต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 101
ประชุมเตรียมการต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา Written by ผู้ดูแลระบบ 87

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.