Display # 
Title Author Hits
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 89
อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมหารือติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 81
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ Written by ผู้ดูแลระบบ 82
สชป.๘ ร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Written by ผู้ดูแลระบบ 85
ผส.ชป.๘ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 92
สชป.๘ ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ Written by ผู้ดูแลระบบ 80
ประชุมทบทวนรายการกันเหลื่อมปี 2561 สำนักงานชลประทานที่ 8 Written by ผู้ดูแลระบบ 87
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน Written by ผู้ดูแลระบบ 95
ประชุมติดตามการบริหารสัญญาจ้าง สำนักงานชลประทานที่ ๘ Written by ผู้ดูแลระบบ 84
ผส.ชป.๘ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างพร้อมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง Written by ผู้ดูแลระบบ 107

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.